Hỏi: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ là gì?

Hỏi: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ là gì?

A. Chuẩn bị tiến hành “chiến tranh tổng lực”.

B. “Chiến lược toàn cầu hóa”.

C. Xác lập một trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ.

D. “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.

Hướng dẫn

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ đều nhằm xác lập 1 trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ, trật tự thế giới đơn cực do Mỹ hoàn toàn chi phối và khống chế.

Đáp án cần chọn là: C