Hỏi: Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

Hỏi: Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

A. Bắc Mĩ

B. Bắc và Nam Mĩ

C. Trung và Nam Mĩ

D. Nam Mĩ

Hướng dẫn

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này).

Đáp án cần chọn là: C