Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau:

Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau:

A. 47, XXX

B. 45, XO

C. 47, +21

D. 47, XXY

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng