Hai chức năng chính của mạng nội chất là?

Hai chức năng chính của mạng nội chất là?

A. Con đường vận chuyển vật chất trong tế bào và tổng hợp protein hoặc lipid

B. Tổng hợp protein và lipid

C. Con đường vận chuyển vật chất trong tế bào và tổng hợp protein

D. Con đường vận chuyển vật chất trong tế bào và tổng hợp lipid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng