Hỏi: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc giai đoạn 1919 – 1925 có đặc điểm là

Hỏi: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc giai đoạn 1919 – 1925 có đặc điểm là

A. Chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.

B. Tiến hành các cuộc cải cách.

C. Chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp.

D. Chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.

Hướng dẫn

Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc giai đoạn 1919 – 1925 có đặc điểm là đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản (quyền lợi kinh tế), dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân. Chính vì thế, giai cấp tư sản không thể trở thành giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C