Hỏi: Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

Hỏi: Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia

D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Hướng dẫn

Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

– Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

– Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau.

– Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

– Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đáp án cần chọn là: C