Hỏi: Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất?

Hỏi: Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất?

A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Myanma, Lào.

C. Indonexia, Lào, Thái Lan.

D. Philippin, Thái Lan, Singapo.

Hướng dẫn

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra sớm nhất ở 3 nước Indonexia, Việt Nam, Lào. Cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, 3 nước lần lượt tuyên bố độc lập. Indonexia (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945) và Lào (12/10/1945).

Đáp án cần chọn là: A