Hỏi: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Hỏi: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Không bị chiến tranh tàn phá.

B. Bán vũ khí cho các nước tham chiến.

C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.

D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.

Hướng dẫn

Các đáp án A, B, C: là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

– Đáp án D: Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước không phải nguyên nhân tạo điều kiện cho kinh tế Mỹ phát triển trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vì các cuộc chiến tranh này đòi hỏi chi phí quân sự lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nước Mĩ

Đáp án cần chọn là: D