Hai nhà khoa học đã đưa ra mô hình cấu tạo màng sinh chất vào năm 1972 là:

Hai nhà khoa học đã đưa ra mô hình cấu tạo màng sinh chất vào năm 1972 là:

A. Campbell và Singer

B. Singer và Nicolson

C. Nicolson và Reece

D. Campbell và Reece

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng