Hỏi: Phong trào cách mạng 1930-1931 có điểm khác biệt gì cơ bản so với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước?

Hỏi: Phong trào cách mạng 1930-1931 có điểm khác biệt gì cơ bản so với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước?

A. Là phong trào cách mạng đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản

B. Đề ra nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh triệt để

C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn nhưng vẫn mang tính thống nhất cao

D. Hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt

Hướng dẫn

Phong trào cách mạng 1930-1931 là phong trào cách mạng đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là điểm khác biệt cơ bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước. Sự khác biệt này quy định đến sự khác biệt về đường lối, phương pháp đấu tranh.

Đáp án cần chọn là: A