Hai tế bào nằm cạnh nhau thông thương với nhau bởi?

Hai tế bào nằm cạnh nhau thông thương với nhau bởi?

A. Cầu nối hóa học 

B. Cầu nối hydrogen 

C. Cầu nối kỵ nước 

D. Cầu liên bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng