Hai thành phần tạo nên dây chuyền sản xuất của tế bào là gì?

Hai thành phần tạo nên dây chuyền sản xuất của tế bào là gì?

A. Lưới nội chất và nhân

B. Nhân và màng sinh chất.

C. Phức hệ Golgi và nhân.

D. Lưới nội chất và phức hệ Golgi.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng