Hỏi: Văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương là

Hỏi: Văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương là

A. Hiệp định Sơ bộ

B. Tạm ước Việt- Pháp

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương

D. Hiệp định Pari về Việt Nam

Hướng dẫn

Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng

Đáp án cần chọn là: C