Hỏi: Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Hỏi: Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

A. 1967

B. 1977

C. 1987

D. 1997

Hướng dẫn

Tháng 9/1977, Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc và trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này.

Đáp án cần chọn là: B