Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

{e^{1/x}},\,x \ne 0\\

0,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) có f'(0) là:

A. f'(0) = 0

B. f'(0) = -1

C. f'(0) = 1

D. Không tồn tại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng