Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

{e^{1/x}},\,\,x \ne 0\\

0\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) có \({f’_ – }(0)\) là:

A. Đáp án khác

B. \({{f’}_ – }(0) = – 1\)

C. \({{f’}_ – }(0) = 0\)

D. \({{f’}_ – }(0) = 1\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng