Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l} {e^{1/x}},\,\,x \ne 0\\ 0,\,\,\,\,\,\,\,x = 0 \end{array} \right.\) có \({{f’}_ + }(0)\)là: 

Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l} {e^{1/x}},\,\,x \ne 0\\ 0,\,\,\,\,\,\,\,x = 0 \end{array} \right.\) có \({{f’}_ + }(0)\)là: 

A. \({{f’}_ + }(0) = – \infty \)

B. \({{f’}_ + }(0) = 1\)

C. \({{f’}_ + }(0) = + \infty \)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng