Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

 Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

{x^2}\sin \left( {\frac{1}{x}} \right),\,x \ne 0\\

0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) có f'(0) là:

A. f'(0) = 1

B. Không tồn tại

C. \(f’\left( 0 \right){\rm{ }} = {\rm{ }}\infty\)

D. \(f’\left( 0 \right){\rm{ }} =0\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng