Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(x) khi x > 0 là:

Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(x) khi x > 0 là:

A. 2x – 3

B. 0

C. 3 – 2x

D. 2x + 3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng