Hàm số \(f'(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(0) là:

Hàm số \(f'(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(0) là:

A. f'(0) = -1

B. f'(0) = 3

C. f'(0) = 0

D. Không tồn tại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng