Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(0) là:

Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có f'(0) là:

A. 2x – 3

B. 3

C. 0

D. -3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng