Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có \({f’_ + }(0)\) là:

Hàm số \(f(x) = {x^2} – 3\left| x \right| + 2\) có \({f’_ + }(0)\) là:

A. 2x – 3

B. 0

C. 3

D. -3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng