Hàm số \(x = a.{\cos ^3}t,\,y = b.{\sin ^3}t,\,t \in (0,\frac{\pi }{2})\) có y'(x) là:

Hàm số \(x = a.{\cos ^3}t,\,y = b.{\sin ^3}t,\,t \in (0,\frac{\pi }{2})\) có y'(x) là:

A. \(\frac{b}{a}\tan t\)

B. \(-\frac{b}{a}\tan t\)

C. \(3b \sin^2t\)

D. \(- {\cos ^2}t\,\sin t\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng