Hàn vẩy được thực hiện bằng cách:

Hàn vẩy được thực hiện bằng cách:

A. nung nóng chi tiết cần hàn

B. nung nóng vật liệu hàn

C. nung nóng chi tiết cần hàn & vật liệu hàn

D. tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng