Hằng số lắng ribosome của tế bào nhân thực là bao nhiêu?

Hằng số lắng ribosome của tế bào nhân thực là bao nhiêu?

A. 60S

B. 70S

C. 80S

D. 90S

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng