Hằng số Planck thứ nhất C$_{1}$ có trị số bằng:

Hằng số Planck thứ nhất C$_{1}$ có trị số bằng:

A. \(5,{67.10^{ – 8}}\frac{W}{{{m^2}.{K^4}}}\)

B. \(2,{898.10^{ – 3}}m.K\)

C. \(1,{4388.10^{ – 2}}m.K\)

D. \(0,{374.10^{ – 15}}W.{m^2}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng