Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra đƣợc nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra đƣợc nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

A. Nảy chồi.

B. Phân đôi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng