Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất?

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất?

A. Nảy chồi

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh

D. Phân đôi.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng