Hấp phụ là hiện tượng các phân tử chất khí, lỏng, các ion được giữ lại trên bề mặt phân cách pha. Bề mặt phân cách pha có thể là:

Hấp phụ là hiện tượng các phân tử chất khí, lỏng, các ion được giữ lại trên bề mặt phân cách pha. Bề mặt phân cách pha có thể là:

A. Khí – lỏng, lỏng – lỏng 

B. Khí – lỏng, khí – rắn

C. Khí – rắn, lỏng – rắn 

D. Khí – lỏng, lỏng – lỏng, khí – rắn, lỏng – rắn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng