Hấp phụ là quá trình hút khí(hơi) hay chất lỏng bằng bề mặt chất rắn xốp. Chất khí hay hơi bị hút gọi là….(1)…., chất rắn xốp dùng để hút khí(hơi) gọi là …(2)….và những khí không bị hấp phụ gọi là…(3)….:

Hấp phụ là quá trình hút khí(hơi) hay chất lỏng bằng bề mặt chất rắn xốp. Chất khí hay hơi bị hút gọi là….(1)…., chất rắn xốp dùng để hút khí(hơi) gọi là …(2)….và những khí không bị hấp phụ gọi là…(3)….:

A. Chất bị hấp phụ, chất hấp phụ, khí trơ

B. Khí trơ, chất hấp phụ, chất bị hấp phụ 

C. Khí bị hấp phụ, khí trơ, chất hấp phụ 

D. Khí bị hấp phụ, chất bị hấp phụ, khí trơ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng