Hạt đỗ thuộc loại hạt?

Hạt đỗ thuộc loại hạt?

A. Hạt không nội nhũ

B. Hạt nội nhũ

C. Quả giả

D. Quả đơn tính

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng