Hạt được hình thành từ?

Hạt được hình thành từ?

A. Bầu nhị

B. Bầu nhụy

C. Hạt phấn

D. Noãn đã được thụ tinh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng