Hạt không có nội nhũ là hạt của?

Hạt không có nội nhũ là hạt của?

A. Cây 1 lá mầm

B. Cây 2 lá mầm.

C. Cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng