Hãy cho biết khi đóng nang mềm chứa dược chất rắn nên sử dụng chất gây thấm là:

Hãy cho biết khi đóng nang mềm chứa dược chất rắn nên sử dụng chất gây thấm là:

A. Lecithin

B. Tween 80 

C. Natri lauryl sulphat

D. PEG 400 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng