Hãy cho biết thể tích của vỏ nang rỗng số 0 là:

Hãy cho biết thể tích của vỏ nang rỗng số 0 là:

A. 0,11 ml

B. 0.48 m

C. 0,67 ml

D. 0.72 ml

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng