Hãy cho biết thể tích của viên nang cứng số 1 là:

Hãy cho biết thể tích của viên nang cứng số 1 là:

A. 0,15 ml

B. 0,28 ml 

C. 0,48 ml 

D. 0,57 ml

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng