Hãy cho biết thành phần khác biệt giữa vỏ nang cứng và vỏ nang mềm là:

Hãy cho biết thành phần khác biệt giữa vỏ nang cứng và vỏ nang mềm là:

A. Tá được màu

B. Titan dioxid 

C. Glycerol

D. Gelatin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng