Hãy cho biết thời gian rã theo quy định của thuốc đạn được điều chế với tá dược Polyetylen glycol:

Hãy cho biết thời gian rã theo quy định của thuốc đạn được điều chế với tá dược Polyetylen glycol:

A. Không quá 15 phút

B. Không quá 30 phút 

C. Không quá 45 phút 

D. Không quá 60 phút

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng