Hãy cho biết thuốc bột chứa caffein và natri bromid cần thêm chất nào?

Hãy cho biết thuốc bột chứa caffein và natri bromid cần thêm chất nào?

A. Natri hydrocarbonat

B. Đường

C. Canci carbonat

D. Talc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng