Hãy chọn cụm từ phù hợp cho sẵn dưới đây để hoàn thành các câu sau:

Hãy chọn cụm từ phù hợp cho sẵn dưới đây để hoàn thành các câu sau:

Sự vận chuyển qua màng không chỉ phụ thuộc vào .(1).. của chất được vận chuyển mà còn phụ thuộc vào ..(2).. của màng. Sự vận chuyển còn phụ thuộc vào ..(3).., hoặc do .(4).. của màng.

a). Cấu tạo và tính chất

b). Kích thước và bản chất

c). Sự thay đổi hình dạng

d). Sự có mặt của prôtêin màng

A. 1. a      2. b      3. d      4. c

B. 1. b      2. a      3. c      4. d

C. 1. a      2. b      3. c      4. d

D. 1. b      2. a      3. d      4. c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng