Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

Màng sinh chất đóng vai trò quan trọng trong ..(1).. giữa tế bào và môi trường ngoài. Sự vận chuyển có thể là thụ động ..(2).. hoặc theo phương thức ..(3).. kèm theo tiêu dùng năng lượng ATP.

A. 1. Sự trao đổi chất; 2. Chủ động; 3. Không

B. 1. Sự chuyển hóa vật chất;2. Không tiêu dùng năng lượng; 3. Chủ động

C. 1. Sự trao đổi chất; 2. Chủ động; 3. Không tiêu dùng năng lượng

D. 1. Sự trao đổi chất; 2. Không tiêu dùng năng lượng; 3. Chủ động

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng