Hãy chọn thiết bị nghiền tán quy mô phòng thí nghiệm có cơ chế cắt chẻ:

Hãy chọn thiết bị nghiền tán quy mô phòng thí nghiệm có cơ chế cắt chẻ:

A. Cối chày 

B. Thuyền tán

C. Rây 

D. Thuyền tán và rây

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng