Hãy chọn ý đúng về nhược điểm quan trọng của bơ cacao?

Hãy chọn ý đúng về nhược điểm quan trọng của bơ cacao?

A. Tá dược này là một chất rắn và có hiện tượng đa hình

B. Tá dược này có nhiệt độ nóng chảy cao so với yêu cầu 

C. Tá dược thần dầu gây khó khăn trong điều chế

D. Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc không ổn định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng