Hãy xác định doanh thu hoà vốn khi biết P = 500.000đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000 đồng, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm:

Hãy xác định doanh thu hoà vốn khi biết P = 500.000đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000 đồng, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm:

A. 600.000.000 đồng

B. 120.000.000 đồng

C. 125.000.000 đồng

D. 650.000.000 đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng