Hãy xác định độ cao khu vực truyền khối của lớp zeolit đứng yên loại NaA cho: dg=0.002m; H=0.26(cm); f=0.5m/s; Ts=190 phút; Tb=110 phút:

Hãy xác định độ cao khu vực truyền khối của lớp zeolit đứng yên loại NaA cho: dg=0.002m; H=0.26(cm); f=0.5m/s; Ts=190 phút; Tb=110 phút:

A. 138 cm 

B. 13.8 cm

C. 140 cm 

D. 14 cm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng