Hệ số bức xạ của hệ thống trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song tính theo công thức: 

Hệ số bức xạ của hệ thống trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song tính theo công thức: 

A. \({c_{12}} = \frac{{{c_0}}}{{\frac{1}{{{A_1}}} + \frac{1}{{A_2}} – 1}}\)

B. \({c_{12}} = \frac{{{c_0}}}{{{A_1} + {A_2} – 1}}\)

C. \({c_{12}} = \frac{{{c_0}}}{{\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{R_2}} – 1}}\)

D. \({c_{12}} = \frac{{{c_0}}}{{{R_1} + {R_2} – 1}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng