Hệ số đảm bảo nợ phản ánh cứ 1 đồng vốn vay nợ có mấy đồng vốn CSH đảm bảo. Vậy công thức của nó là?

Hệ số đảm bảo nợ phản ánh cứ 1 đồng vốn vay nợ có mấy đồng vốn CSH đảm bảo. Vậy công thức của nó là?

A. Hệ số đảm bảo nợ = Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH

B. Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả

C. Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ vay dài hạn

D. Hệ số đảm bảo nợ = Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng