Hệ số kéo tại điểm tối ưu ψ$_{0}$ =0,5. Đường kính bánh đai chủ động d$_{1}$ = 200 mm; Mô men xoắn cần truyền T$_{1}$ = 140000 Nmm. Xác định lực căng ban đầu để bộ truyền làm việc lợi nhất?

Hệ số kéo tại điểm tối ưu ψ$_{0}$ =0,5. Đường kính bánh đai chủ động d$_{1}$ = 200 mm; Mô men xoắn cần truyền T$_{1}$ = 140000 Nmm. Xác định lực căng ban đầu để bộ truyền làm việc lợi nhất?

A. 1600 N

B. 1400 N

C. 1200 N

D. 1000 N

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(\psi = \frac{{{F_t}}}{{2{F_0}}} = \frac{{{F_1} – {F_2}}}{{{F_1} + {F_2}}} = \frac{{{\sigma _F}}}{{2{\sigma _0}}};{F_t} = 2.{T_1}/{d_1} \Rightarrow {F_0}\)