Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kì giữa chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kì giữa chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Trao đổi chéo NST

B. Phân li NST

C. Nhân đôi NST

D. Tiếp hợp NST

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng