Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật?

Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật?

A. Phân li độc lập

B. Liên kết gen

C. Hoán vị gen

D. Tương tác gen

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng